Terms of Service

Όροι υπηρεσίας φιλοξενίας σελίδων στην Inventics ΑΕ

Ορισμοί
«Εταιρία» είναι η INVENTICS A.E. «Τιμοκατάλογος» είναι το τιμολόγιο των παρεχομένων υπηρεσιών όπως αυτό εκδίδεται από την Εταιρία. «Δίκτυο» είναι το δίκτυο υπολογιστών της Εταιρίας και των συνεργατών της, το οποίο συνδέεται με το Internet. «Φιλοξενία» είναι η αποθήκευση και διατήρηση των Ιστοσελίδων σε Web Servers του δικτύου της Εταιρίας, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους από το Διαδίκτυο. «Συνδρομή» είναι το οικονομικό αντάλλαγμα που πρέπει να καταβάλλει ο Πελάτης για την Φιλοξενία των Ιστοσελίδων του, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στον τιμοκατάλογο υπηρεσιών της Εταιρίας. «Πελάτης» είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο έχει συμβληθεί με την Εταιρία ώστε να του παρέχονται υπηρεσίες Φιλοξενίας σελίδων.

Αντικείμενο
Η παρούσα καθορίζει τους όρους με τους οποίους ο Πελάτης αποκτά το δικαίωμα Φιλοξενίας των σελίδων του στην Εταιρία. Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν παραχωρεί το αποκλειστικό δικαίωμα Φιλοξενίας στον Πελάτη.

Διάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι αορίστου χρόνου και ισχύει από την ημέρα ενεργοποίησης της Φιλοξενίας των σελίδων του Πελάτη στο Δίκτυο. Ο Πελάτης μπορεί να διακόψει την παρούσα μονομερώς ειδοποιώντας εγγράφως την Εταιρία. Η λύση της παρούσας θα επέρχεται εντός τριάντα (30) ημερών μετά την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης του Πελάτη από την Εταιρία και στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δεν υποχρεούται στην επιστροφή χρηματικών ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Υποχρεώσεις της Εταιρίας
Η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της και να προβαίνει σε αποκατάσταση των βλαβών σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή κατάρρευσης του συστήματος, όσες μέρες διαρκέσει αυτή, ο πελάτης πιστώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, το ποσόν που αναλογεί στη συνδρομή των ημερών αυτών. Εκτός δε των παραπάνω εκτεθέντων, καμία ζημιά θετική ή αποθετική του πελάτη δεν αναγνωρίζεται λόγω κακής λειτουργίας ή ακόμη και μη λειτουργίας του δικτύου της εταιρίας. Ο πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα κυκλοφορήσει στο δίκτυο ή μέσω αυτού πληροφορίες, λογισμικό, ανακοινώσεις ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση ή έμμεση ή συνεπαγόμενη ζημιά στην εταιρία.

Ο πελάτης απαγορεύεται να δημοσιεύει στο χώρο που του έχει δοθεί για φιλοξενία υλικό το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι προσκρούει άμεσα ή έμμεσα στις διατάξεις του ποινικού νόμου. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία μπορεί να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο, αλλά και να διακόψει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση τη φιλοξενία. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε παρέμβαση στη λειτουργία του δικτύου, ιδιαίτερα δε εφ' όσον αποσκοπεί στη δημιουργία προβλημάτων (hacking). Η εταιρία υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη για οποιεσδήποτε εξελίξεις αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες Φιλοξενίας, καθώς επίσης και να παρέχει υποστήριξη και οδηγίες σε περίπτωση που ο Πελάτης αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις παρεχόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες Φιλοξενίας. Η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί το απόρρητο των επικοινωνιών μέσα στο Δίκτυο της, αλλά υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να το διαφυλάσσει. Η εταιρία δεν διατηρεί αρχείο με τους κωδικούς πρόσβασης των e-mails του πελάτη και ως εκ τούτου δεν έχει καμία πρόσβαση στην αλληλογραφία του πελάτη. Ανάλογα προς τη συμφωνία με τον Πελάτη, η Εταιρία υποχρεούται να παραδίδει Αντίγραφα Ασφαλείας ανά χρονικά διαστήματα τα οποία θα καθορίζονται. Μολονότι η Εταιρία διατηρεί σύστημα ασφαλείας αντιγράφων (back up) ανά χρονικά διαστήματα, δεν είναι υπεύθυνη για την ενημέρωσή τους, υπεύθυνος είναι αποκλειστικά ο πελάτης. Σε περίπτωση που έχει δοθεί πρόσβαση FTP λογαριασμός, στον πελάτη, για κάθε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή, υπεύθυνος είναι ο πελάτης. Η εταιρία προειδοποιεί τον πελάτη ότι στη σχεδίαση του INTERNET δεν έχει δοθεί έμφαση στη διαφύλαξη του απορρήτου των επικοινωνιών. Και ως εκ τούτου ο πελάτης δύναται να προβεί ο ίδιος στις ενέργειες εκείνες που τον προφυλάσσουν. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προσφερόμενες υπηρεσίες Φιλοξενίας, τους όρους πρόσβασης και τον τιμοκατάλογο της, υποχρεούται όμως να ειδοποιεί τον Πελάτη τριάντα (30) ημέρες πριν την εφαρμογή κάποιας σημαντικής αλλαγής. Η Εταιρία υποχρεούται να ενεργοποιεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τη Φιλοξενία των Ιστοσελίδων του Πελάτη και να εκδίδει τα αντίστοιχα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Οικονομικοί όροι
Η χρέωση του Πελάτη για τις υπηρεσίες Φιλοξενίας, αρχίζει με την αποδοχή της παρούσας από την Εταιρία και γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύον τιμοκατάλογο και τους όρους πληρωμής που αναφέρονται σε αυτόν. Τα παραστατικά πληρωμής εκδίδονται από την Εταιρία με την έναρξη κάθε Φιλοξενίας και αποστέλλονται ταχυδρομικώς στον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει εξοφλήσει την Συνδρομή του προς την Εταιρία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών, η Φιλοξενία διακόπτεται χωρίς προειδοποίηση, εφόσον δεν έχει υπάρξει κάποιας μορφής διακανονισμός ή συνεννόηση.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα την Φιλοξενία των Ιστοσελίδων του Πελάτη, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής προβεί σε οποιαδήποτε μορφής προσβολή των όρων του παρόντος καθώς και σε παράβαση διατάξεων του Ελληνικού Νόμου, των διατάξεων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Κανονισμού για τις Τηλεπικοινωνίες. Η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση αποζημίωσης του Πελάτη, όταν η διακοπή οφείλεται στις παραπάνω προσβολές. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή της ήδη καταβληθείσας Συνδρομής, η οποία σε περίπτωση της παρούσας διακοπής καταπίπτει υπέρ της Εταιρίας ως ποινική ρήτρα για την προσβολή στην οποία προέβη ο Πελάτης. Ο Πελάτης της Εταιρίας δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη όλους τους όρους, οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα. Διαφωνίες που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία των όρων του παρόντος καθώς και από την διεπόμενη από το παρόν σχέση, θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου και αρμόδια για την επίλυση τους θα είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.